Tag Archives: پوریا پلیکان

پوریا پلیکان

. با این آرایشِ غلیظچه چیز را آشکار کرده‌ایچه چیز را پنهان؟این نقاب‌ها بی‌فایده استبرای منی که بارهاتا درونی‌ترین زخم‌های زندگی‌اتفرو رفته‌امو بازگشته‌ام(همچنان که به… ادامه نوشته »