شعر سپید و نیمایی (شعر امروز)

هاله زارع

۱۰به خودم زنگ می‌زنماشغال استهمین که بدانم زنده‌امکافیست۲.باشد!با دوربین مرا شکار کنو پرنده‌ای مردهبه خانه ببر۳.خود را به جریان می‌سپارندچقدر عاقلندماهیان مرده۴۰انگار آرزو به دل… ادامه نوشته »